Voorbeeld meerkeuzevragen over Kruistochten en Islam

Ramadan is:
a)    de godsdienstige belasting
b)    de bijnaam van Mohammed
c)    de vastenmaand
d)    de oproep van Mohammed om naar kennis te zoeken

A: Jeruzalem, Mekka en Medina zijn de heilige plaatsen van de Islam.
B: Jeruzalem, Rome en Bethlehem zijn de heilige plaatsen van de Islam.
a) Stelling A en stelling B zijn allebei juist
b) Stelling A is juist en stelling B is onjuist
c) Stelling A is onjuist en stelling B is juist
d) Stelling A en stelling B zijn allebei onjuist

A: De minaret is het tempeltje met daarin de meteoriet.
B: Op de muren van de moskee staan Mohammed en zijn eerste volgelingen
afgebeeld.
a) Stelling A en stelling B zijn allebei juist
b) Stelling A is juist en stelling B is onjuist
c) Stelling A is onjuist en stelling B is juist
d) Stelling A en stelling B zijn allebei onjuist

Moslims moesten in de Middeleeuwen, net als Joden een geel herkenningsteken dragen omdat:
a)    christenen hun eigen identiteit wilden beklemtonen
b)    christenen andere godsdiensten wilden stimuleren hun eigen identiteit te bewaren
c)    moslims hun eigen identiteit wilden beklemtonen
d)    Joden hun eigen identiteit wilden beklemtonen

Rond 1200 was men in Europa erg onder de indruk van het wetenschappelijke peil van:
a)    de Arabische wereld
b)    de Aziatische wereld
c)    zowel a) als b) zijn juist
d)    zowel a) als b) zijn onjuist

In Europese liederen over Kruistochten werd:
a)    de Arabier afgeschilderd als een wrede en onbetrouwbare tegenstander
b)    de verfijning van de Arabische cultuur benadrukt
c)    zowel a) als b) zijn juist
d)    zowel a) als b) zijn onjuist

Gedurende de 12e tot en met de 14e eeuw verspreidde de nieuwe kennis die Europa bereikte zich via:
a)    Grieks-Latijn-Arabisch
b)    Grieks-Arabisch-Latijn
c)    Arabisch-Grieks-Latijn
d)    Latijn-Grieks-Arabisch

Het inzicht dat de aarde een bol is:
a)    was in de Arabische wereld taboe
b)    was in Europa taboe
c)    was in Europa eerder doorgedrongen dan in de Arabische wereld
d)    was in de Arabische wereld eerder doorgedrongen dan in Europa

Toen Arabische geschriften vertaald werden in het Latijn vergrootte dat de kennis in Europa:
a)    geenszins
b)    nauwelijks
c)    sterk
d)    spectaculair

In Europa nam de kennis na de 12e eeuw toe door:
a)    het vertalen van Latijnse geschriften
b)    het vertalen van Griekse geschriften
c)    het vertalen van Arabische geschriften
d)    de komst van Arabische geleerden naar Europa

De Reconquista was een proces van gebiedsuitbreiding van de:
a)    moslims in Spanje
b)    moslims in Europa
c)    christenen in Spanje
d)    christenen in Europa

"Ze wierpen zich op als voortrekkers en leiders van de Kruistochten." Met "ze" worden bedoeld:
a)    kruisvaarders
b)    pausen
c)    keizers
d)    de geestelijken

Met Kerstmis vieren de christenen:
a)    de opstanding van Jezus
b)    het sterven van Jezus
c)    het begin van de Vastentijd
d)    de geboorte van Jezus

Een polytheïstische godsdienst is een godsdienst:
a)    waarbij de god Poly vereerd wordt
b)    waarbij er één god vereerd wordt
c)    waarbij er meerdere goden vereerd worden
d)    die de Joden hebben

Mensen die vanwege hun geloof op een verre reis ondernemen noemen we:
a)    pelgrims
b)    bedevaartgangers
c)    a) en b) zijn beide juist
d)    a) en b) zijn beide onjuist

Zij veroverden aan het begin van de 11e eeuw een groot deel van Palestina:
a)    de Seldsjoeken
b)    de Arabieren
c)    a) en b) zijn beide juist
d)    a) en b) zijn beide onjuist

De moslims lieten de christenen aanvankelijk ongestoord toe tot:
a)    het Heilige Land
b)    Jeruzalem
c)    a) en b) zijn beide juist
d)    a) en b) zijn beide onjuist

Zij organiseerden de Kruistochten om Jeruzalem te heroveren op de moslims:
a)    de Pausen
b)    de Franken
c)    de pelgrims
d)    de geestelijken

De taal van de Romeinen heet:
a)    Grieks
b)    Latijn
c)    Romaans
d)    Jiddisch

Frans, Spaans en Italiaans zijn:
a)    Latijnse talen
b)    Romaanse talen
c)    Griekse talen
d)    Hebreeuwse talen

De Koran is in deze taal geschreven:
a)    Grieks
b)    Latijn
c)    Hebreeuws
d)    Arabisch

De taal van de Joden in Palestina was:
a)    Jiddisch
b)    Hebreeuws
c)    Arabisch
d)    Romaans

In de Koran staan regels waar je je aan moet houden. Hieronder volgen twee van die regels:
"Stel niet aan Allah's zijde een andere God."
"Uw heer heeft beslist: Dient geen ander dan Hem."
"En wat uw ouders betreft: vertoon goed gedrag: als zij een hoge leeftijd
bereikt hebben, zorg dan voor hen en spreek hen eerbiedig toe."

Deze Tien Geboden spelen in het christendom een grote rol:
I: Gij zult geen andere goden aanbidden.
II:Gij zult geen beelden aanbidden.
III: Gij zult niet vloeken.
IV: Gij zult de zondag eerbiedigen.
V: Eer uw vader en moeder.
VI: Gij zult niet moorden.
VII: Gij zult geen echtbreuk plegen.
VIII: Gij zult niet stelen.
IX: Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste.
X: Gij zult niet begeren wat van een ander is.

Welke van deze Tien Geboden lijken op de regels uit de Koran?
a)    I en IX
b)    II en V
c)    I en V
d)    I en II

In de Islam spreekt men van vijf of zes zuilen.
Welke van de volgende hoort niet bij de vijf zuilen:
a)    de Heilige Oorlog
b)    het maken van een tocht naar Mekka
c)    het vasten tijdens de Ramadan
d)    het vijf maal per dag met het gezicht naar Mekka bidden

In de Islam spreekt men van vijf of zes zuilen.
Welke van de volgende hoort niet bij de zes zuilen:
a)    de Heilige Oorlog
b)    het maken van een tocht naar Mekka
c)    het aanbrengen van versieringen op de moskee
d)    het vijf maal per dag met het gezicht naar Mekka bidden

Welke combinatie is de beste: moskee en
a)    islamitische bijbel
b)    bedevaart naar Mekka
c)    uitbreiding van de Islam
d)    kerk

Welke combinatie is de beste: hadj en
a)    islamitische bijbel
b)    bedevaart naar Mekka
c)    uitbreiding van de Islam
d)    kerk

Welke combinatie is de beste: ramadan en
a)    islamitische bijbel
b)    bedevaart naar Mekka
c)    uitbreiding van de Islam
d)    vasten

Tekst
"De grote Sultan Saladin leefde sober en dronk nooit wijn. Twee christenmonniken drongen tot hem door en hoopten hem te bekeren tot het christendom. Saladin vroeg hen welk leven zij leidden en zij antwoordden dat zij geen vlees aten en geen vrouwen aanraakten, maar wel wijn dronken.
Hierop liet hij de monniken dronken voeren en stuurde enkele naakte vrouwen op hen af. Toen Saladin zag hoe de dronken monniken zich meteen aan ontucht overgaven, stuurde hij hen naar het christenkamp terug."

In de Koran is het drinken van alcohol verboden. Aan de hand van bovenstaande tekst kun je concluderen waarom:
a)    van alcohol krijg je zin in seks
b)    door alcohol weet je niet meer wat je doet
c)    onder invloed van alcohol geef je je over aan ontucht
d)    geen van bovenstaande redenen

In welk deel van de wereld is de islam de belangrijkste godsdienst?
a)    Europa
b)    Midden-Oosten
c)    Amerika
d)    Azië

De aanhangers van de Islam kunnen verdeeld worden in welke twee groepen:
a)    sjiieten en fundamentalisten
b)    sjiieten en soennieten
c)    islamieten en soennieten
d)    fundamentalisten en soennieten

Mohammed noemde zichzelf:
a)    plaatsvervanger van Allah
b)    profeet
c)    zoon van Allah
d)    god

Volgelingen van de profeet worden genoemd:
a)    mohammedanen
b)    moslims
c)    soennieten
d)    moren

Mekka:
a)    was al een pelgrimsplaats vóór Mohammed
b)    werd een pelgrimsplaats door Mohammed
c)    werd na het optreden van Mohammed onbelangrijker dan Medina
d)    a) b) en c) zijn allemaal niet waar

De Islam werd het meest beïnvloed door:
a)    Jodendom en Christendom
b)    de Joodse en Griekse godsdienst
c)    de Joodse en Romeinse godsdienst
d)    de Grieks-orthodoxe en Joodse godsdienst

De Arabieren hadden bij hun veroveringen zoveel succes omdat:
a)    ze zo beweeglijk waren
b)    de soldaten hun vrouwen mee op veldtocht namen
c)    ze vaste kampen hadden
d)    hun tegenstanders zwak waren

In het Arabische rijk dat rond 750 na Chr. gevormd werd, was Arabisch de officiële taal. Dit betekende dat:
a)    de meeste mensen Arabisch spraken
b)    alle mensen Arabisch spraken
c)    Arabisch de taal van machthebbers en bestuurders was
d)    Arabisch de voertaal was

Met shari'a wordt bedoeld:
a)    Regels, wetten en voorschriften in moslimstaten
b)    de heilige oorlog tegen ongelovigen
c)    de plicht om aalmoezen aan de armen te geven
d)    de verplichte tocht naar Mekka

Terug